Skip to main content.

Disclaimer

Disclaimer

Inhoud van deze website

Bernice (hierna: de auteur) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen Bernice die gebaseerd zijn op materiële of immateriële schade die veroorzaakt is door het gebruik of het niet gebruiken van de verstrekte informatie of door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie zijn in principe uitgesloten zolang er geen bewijs is van opzettelijke of grove nalatige schuld aan de kant van Bernice.
Alle aangeboden informatie is vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen. Bernice behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de website of de gehele website zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Referenties en hyperlinks

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden (“hyperlinks”) die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van Bernice liggen, is de auteur alleen aansprakelijk en uitsluitend in het geval dat Bernice op de hoogte is van de inhoud en het technisch mogelijk is voor de auteur en redelijkerwijs verwacht kan worden dat de auteur het gebruik van dergelijke website kan voorkomen in het geval van illegale inhoud.
Bernice verklaart uitdrukkelijk dat op het moment dat de links gemaakt werden, er geen bewijs was van illegale inhoud op de gelinkte pagina’s. Bernice heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige lay-out, inhoud en auteurschap van de gelinkte websites. Bernice distantieert zich daarom uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte sites die veranderd zijn sinds het maken van de link. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod opgezette links en verwijzingen, alsmede voor vreemde vermeldingen in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums, linkdirectory’s en mailinglijsten en elke andere vorm van databanken waartoe externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke verstrekte informatie, ligt de verantwoordelijkheid volledig en uitsluitend bij de opsteller van de site waarnaar wordt verwezen en niet bij de persoon of organisatie die slechts via links naar het gepubliceerde materiaal verwijst.

Copyright en merkenrecht

Bernice streeft ernaar de auteursrechten van alle op deze website gebruikte afbeeldingen, grafieken, audio- en video-opnamen en teksten te respecteren, door Bernice verstrekte afbeeldingen, grafieken, audio- en video-opnamen en teksten te gebruiken of zonder licentieregeling gebruik te maken van afbeeldingen, audio- en video-opnamen en teksten.
Alle merknamen en handelsmerken waarnaar op deze website wordt verwezen, al dan niet beschermd door derden, zijn onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. Alleen op grond van de vermelding mag niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet door het auteursrecht van derden zijn beschermd.
Het copyright voor gepubliceerde objecten die zijn gemaakt door Bernice blijft uitsluitend bij de auteur van de website. Geen enkele afbeelding, audio- of video-opname of tekst op deze website mag worden gebruikt, gereproduceerd of herverdeeld op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bernice.

Privacy

Telkens wanneer op deze website de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of bedrijfsgegevens (e-mailadressen, namen, adressen) mee te delen, gebeurt het meedelen van deze gegevens op vrijwillige basis van de kant van de gebruiker. Het gebruik maken van en betalen voor de aangeboden diensten kan – indien technisch mogelijk en redelijk – ook geschieden zonder het opgeven van dergelijke gegevens of door gebruik te maken van anonieme gegevens of een alias. Het is derden niet toegestaan om ongevraagd informatie te sturen door gebruik te maken van contactgegevens zoals postadressen, telefoonnummers en e-mailadressen. Bernice behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die dit verbod overtreedt door het verzenden van zogenaamde spam.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van deze website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Onze website maakt echter gebruik van IP-anonimisering, d.w.z. dat uw IP-adres door Google wordt afgekort voordat de betreffende informatie wordt verzonden. Dit geldt binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere staten die partij zijn bij de Europese Economische Ruimte. In opdracht van de exploitant van de website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de exploitant op te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verbonden diensten te leveren. Het IP-adres dat Google Analytics van uw browser doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google in verband gebracht. U kunt de installatie van cookies door een speciale instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.
U kunt voorkomen dat de informatie die door de cookie wordt gecreëerd als gevolg van uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) aan Google wordt doorgegeven door de browser-plugin te downloaden en te installeren, die beschikbaar is via de volgende link:
Browser add-on voor het deactiveren van Google Analytics (BETA)

Het gebruik van deze website houdt in dat u ermee instemt dat Google de over u verzamelde gegevens gebruikt op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven beschreven doel.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer wordt beschouwd als onderdeel van deze internetaanwezigheid van waaruit u naar deze pagina bent verwezen. Mochten onderdelen of zinsneden van deze tekst geheel of gedeeltelijk niet (meer) in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving, dan blijft de inhoud van de overige bepalingen en onderdelen van deze disclaimer onverminderd van kracht.